niedziela, 1 czerwca 2014

Nowe Światło dla Świata czyli jeden powszechny system duchowy

Aby, mógł nastać i zapanować na całym Świecie, Nowy Ład i Porządek, oparty na powszechnym pokoju, dobrobycie gospodarczym, sprawiedliwości społecznej, solidarności między narodami, równości i braterstwie, musi nastąpić głęboka przemiana w duchowym postrzeganiu i przeżywaniu wewnętrznym, dotychczasowych znanych ludziom religii i systemów religijnych na Świecie. Przemiana ta musi dokonywać się nie tylko na poziomie intelektualnym ale, i duchowym każdego człowieka z osobna. Powinna być zatem oparta na akceptacji kulturowej religii z których oni wyrastają ale, winna być również poprzedzona głęboką refleksją i przemianą duchową oraz moralną ludzi, tak aby to oni sami z głębi siebie, zapragnęli otwarcia się na to Nowe Światło Duchowe dla Świata. Światło to będzie czerpało ze wszystkich dotychczasowych znanych ludziom religii, najbardziej pozytywne przesłania i wartości, a negować będzie i eliminować rzeczy złe, które prowadzą do wielu wypaczeń, nieszczęść i zniewolenia wielu ludzi. Tak więc, Nowe Światło Duchowe dla Świata stanie się jednym, uniwersalnym i powszechnie akceptowanym systemem duchowym, moralnym i etycznym dla wszystkich ludzi tej Ziemi. Kto zatem stanie się Piewcą niosącym to Nowe Przesłanie Duchowe dla Świata ?? Otóż, staną się nimi ludzie, którzy w wyniku osobistej i wewnętrzenej kontemplacji duchowej, zjednoczyli się z Najwyższym Absolutem i otrzymali od Niego Łaskę Światła Duchowego oraz talenty potrzebne do Jego głoszenia po całej Ziemi. Będą to swoistego rodzaju Nowi Kapłani Świata, o nieposzlakowanej opinni i najwyższej moralności, jaka kiedykolwiek istaniała na naszej Planecie. Nastąpi zatem Powrót Duchowy do pierwotnych i transcendentnych korzeni Zjednoczenia się z Najwyższym Absolutem. Ten Nowy System Religijny i Moralny będzie oparty na powszechnej miłości, braterstwie, tolerancji, pokoju i poszanowaniu wszystkich ludzi, ras i narodów oraz religii i kultur, z których oni wyrastają,

czwartek, 3 kwietnia 2014

Zmiana świadomości ludzi

Aby mógł się dokonać w naszej Epoce, na naszych oczach, Ogólnoświatowy Ład i Porządek, oparty na najwyższych standardach moralnych i etycznych, musi nastąpić radykalna i głęboka zmiana i przemiana w myśleniu oraz mentalności ludzi. Ich dotychczasowy sposób postrzegania otaczającego świata, innych ludzi, zwierząt, przyrody i wreszcie ich samych, musi ulec całkowitej przemianie. Przemiana ta powinna dokonować się nie tylko na poziomie świadomościowym ale i, duchowo-moralnym. Dokonanie się tego procesu, wydaje się być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Wiele bowiem pokoleń istnień ludzkich, na przestrzeni wieków, było dotychczas indoktrynowanych i wychowywanych w utartych stareotypach i schematach społecznych, kulturowych, historycznych czy religijnych. Ale, to właśnie te doświadczenia, od zarania dziejów naszej cywilizacji, prowadziły zawsze do krwawych wojen, wyniszczeń, konfliktów, różnic na tle narodowościowym, etnicznym czy religijnym. Należy zatem całkowicie odrzucić te negatywne doświadczenia minionych epok, definitywnie odcinając się od nich i otwierając się w pełni, na Nową Ideę budowania Lepszego Świata, bez wojen, konfliktów, różnic w poziomie życia i chorób. Tylko wtedy nastąpi i zapanuje Ogólnoświatowy Ład i Porządek oparty na pokoju, harmonijnym poszanowaniu innych ludzi, zwierząt, przyrody i zasobów naturalnych naszej Planety. Tylko wówczas człowiek, jako najbardziej rozumna istota tej Ziemi, przestanie posiadać w sobie skłonności do czynienia zła i uzurpować sobie odwieczne prawa do władzy nad innymi. Pojmie wtedy, zarówno na poziomie świadomościowym jak i duchowym że, jest tylko niewielką cząstką ogromnego i niezmierzonego Wszechświata i musi się podporządkować Jego naturalnemu Prawu. Jeśli tego nie uczyni, będzie wciąż zmierzał do czynienia Zła.
 

niedziela, 8 grudnia 2013

Obecna sytuacja na Świecie

Żyjemy w czasach kiedy zjawiska o zasięgu globalnym wydają się być nieuchronne i nieuniknione. Dotyczy to zarówno procesów politycznych, społecznych i gospodarczych, jak i kulturowych, religijnych czy też światopoglądowych. Postęp technologiczny rozwija się w zaskakującym tępie. Świat się zmienia na naszych oczach. Mentalność ludzi też powoli przechodzi w myślenie szersze i globalne. Państwa czysto narodowościowe i dotychczasowe znane nam systemy religijne, wydają się już być tylko anachronizmem minionych epok. Wojny, konflikty zbrojne, różnice w rozwoju gospodarczym, głód, choroby i nędza, przestaną być problemami kiedy cała ludzkość zjednoczy się wokół idei budowania Nowego Ładu i Porządku Świata. Wymaga to jednak całkowitej zmiany w myśleniu i mentalności ludzi, ich postrzegania Świata oraz powszechnego otwarcia się na tą Nową Ideę.